Overlijdensbericht Roel Falkena

  • Drachtster Courant
  • Friesch Dagblad
  • Leeuwarder Courant

Condoleanceberichten

Afbeelding bij condoleancebericht

Oan alle famylje, freonen en kunde fan Roel Falkena, Foar 1993 koe ik Roel Falkena as immen dy't men geregeld tsjinkaam yn de FNP en oare Fryske fermiddens. Yn 'e FNP wie er benammen ynternasjonaal tige warber yn de EFA en yn 'e kontakten mei oare nasjonale partijen yn Europa. Dat hat fan hiel grut belang west foar de FNP. Sels haw ik it meast te meitsjen hân mei Roel Falkena yn it tiidrek 1993 - 2005, doe't we mei in moaie ploech warbere minsken de FNP yn Opsterlân op 'e kaart set hawwe. Jierrenlang ha we meielkoar folders bylâns brocht, reklamebuorden opset om de FNP yn de gemeenteried te krijen. Foarich jier seach ik yn myn argyf noch in foto fan Roel, Ed Knotter, Bouwe Gall en mysels doe't wy yn 1998 op in stjerrend kâlde dei folderen yn Terwispel. Ik haw tige goede oantinkens oan Roel en syn frou Lybrich en dêrom sille wy meikoarten even in reis meitsje nei Olterterp om harren te betinken. Syn bern en famylje winskje ik in soad sterkte ta om dit ferlies te ferwurkjen.

Jan LautenbachGeplaatst: 27-02-2021
Afbeelding bij condoleancebericht

Lieve Lystbeth, Elske, Jan Roelof en Onno Pier, Veel sterkte met het verlies van jullie vriend en heit, mijn 'spannende omke,' Omke Roel. De omke van wie ik nooit zo goed kon inschatten wanneer hij een grapje maakte en wanneer niet; die stevig armpje drukte; die altijd een rustige onverzettelijkheid uitstraalde - zelfs wanneer hij gewoon een kopje thee dronk in de tuin. Ik mis hem al. In gedachten zijn we erbij donderdag. Veel liefs, Jantine.

jantine wijnjaGeplaatst: 23-02-2021
Afbeelding bij condoleancebericht

Lieve Liesbeth, Onno Pier, Jan Roelof en Elske. Jullie vriend, heit; mijn omke is overleden. De zo mooi in het Fries opgestelde rouw advertentie typeert omke treffend! Mijn herinneringen aan omke zijn vele. Ik noem vooral het logeren en dat ik mee mocht als kleine jongen, diep in de nacht, om te zien hoe hij als veearts een veulen of kalf ter wereld hielp. Later nam ik op mijn beurt omke mee. Om samen naar voetbalwedstrijden van Heerenveen te gaan. Omke; goede reis! Tsjoch! Pier

Pier WijnjaGeplaatst: 23-02-2021

Plaats zelf een condoleancebericht

Er wordt getoetst of de inhoud van uw bericht voeldoet aan de door Mensenlinq.nl gestelde waarden en normen. Mocht dit niet het geval zijn, behouden wij ons het recht voor om uw bericht te verwijderen.

Kies een afbeelding uit onze . Of kies een

Levensverhalen

Er zijn nog geen levensverhalen beschikbaar voor Roel Falkena

Zelf een levensverhaal aanmaken

Wanneer u een levensverhaal wilt aanmaken, verzoeken wij u onderstaande velden in te vullen. Er wordt getoetst of de inhoud van uw bericht voldoet aan de door Mensenlinq.nl gestelde waarden en normen. Mocht dit niet het geval zijn, behouden wij ons het recht voor om uw bericht te verwijderen.

Foto's & Video's

Plaats zelf een YouTube-video

Er wordt getoetst of de inhoud van uw video voldoet aan de door Mensenlinq.nl gestelde waarden en normen. Uw video wordt pas zichtbaar wanneer deze door het team van Mensenlinq.nl is goedgekeurd. Let op! Deze video is voor iederen te zien op Mensenlinq.nl

Plaats zelf een foto

Er wordt getoetst of de inhoud van uw foto voeldoet aan de door Mensenlinq.nl gestelde waarden en normen. Mocht dit niet het geval zijn, behouden wij ons het recht voor om uw bericht te verwijderen.

Kies één of meerdere afbeeldingen van uw