Overlijdensbericht Sipke Herder

  • Friesch Dagblad
  • Leeuwarder Courant

Condoleanceberichten

Afbeelding bij condoleancebericht

Bêste famylje Herder, Hjoed ha jimme jim leave man, heit, broer en swager te hôf bringe moaten. Dêr kin en wol ik net oan foarby gean. Hy mei der dan wol net mear wêze, moar foar jimme is hy altyd yn jim hert. Yn klasse 6 (groep 8) ha ik him noch yn de klasse hân. Hy stiet by my yn it boek wêr al de bêrn yn steane, wêr 't ik les oan jûn ha as nûmer 141. Dat wie yn it skoaljier 1972. Ek syn broer Harry Herder, ferstoarn yn 2006, stiet der al yn as nûmer 73. Hy waard ek neamd yn de tsjinst. ... Wy, myn frou en ik, ha it ôfskie mei belibje kinnen fia ynternet. It wie in waardich ôfskie om op werom te sjen, ek letter.... Rêst my om jimme allegearre noch in protte sterkte ta te winskjen yn de tiid dy't komt. Wês der foar elkoar, dat is belangryk. Hertlike groetnis, ek út namme fan myn frou. Arjen van Steinvoorn, Frjentsjer.

Arjen van SteinvoornGeplaatst: 05-03-2021

Plaats zelf een condoleancebericht

Er wordt getoetst of de inhoud van uw bericht voeldoet aan de door Mensenlinq.nl gestelde waarden en normen. Mocht dit niet het geval zijn, behouden wij ons het recht voor om uw bericht te verwijderen.

Kies een afbeelding uit onze . Of kies een

Levensverhalen

Er zijn nog geen levensverhalen beschikbaar voor Sipke Herder

Zelf een levensverhaal aanmaken

Wanneer u een levensverhaal wilt aanmaken, verzoeken wij u onderstaande velden in te vullen. Er wordt getoetst of de inhoud van uw bericht voldoet aan de door Mensenlinq.nl gestelde waarden en normen. Mocht dit niet het geval zijn, behouden wij ons het recht voor om uw bericht te verwijderen.

Foto's & Video's

Plaats zelf een YouTube-video

Er wordt getoetst of de inhoud van uw video voldoet aan de door Mensenlinq.nl gestelde waarden en normen. Uw video wordt pas zichtbaar wanneer deze door het team van Mensenlinq.nl is goedgekeurd. Let op! Deze video is voor iederen te zien op Mensenlinq.nl

Plaats zelf een foto

Er wordt getoetst of de inhoud van uw foto voeldoet aan de door Mensenlinq.nl gestelde waarden en normen. Mocht dit niet het geval zijn, behouden wij ons het recht voor om uw bericht te verwijderen.

Kies één of meerdere afbeeldingen van uw